به دوره هايي گفته مي شود که حداقل يک موسسه، شرکت يا نهاد بين المللي در برگزاري دوره ها با مجموعه دانش بنيان آينده آموزان آتا همکاري مي کند و صدور مدرک به صورت مشترک انجام مي شود.

مدرس: دکتر مصطفی مرشدی

برای ثبت نام مالی این درس به این لینک مراجعه کنید. بدیهی است که ثبت نام نهایی بعد از ثبت نام مالی امکان پذیر خواهد بود. 

مدرس: دکتر مصطفی امینی - پژوهشگر پسادکتری تحول دیجیتال دانشگاه تربیت مدرسمدرس: دکتر مائده مالکي

دکترای تکنولوژی آموزشی از دانشگاه تربیت مدرس و فلوشیپ طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا

اين دوره توسط مجموعه دانش بنيان آينده آموزان آتا به صورت مشترک با CaniCollege کانادا برگزار مي شود.