در این درس موارد زیر پوشش داده شده است:

  • - برندسازی شخصی برای مدیران
  • - مهارت مدیریت تعارض
  • - مهارت مدیریت کار تیمی
  • - الگوهای کوچینگ و منتورینگ 
  • - سبک های رهبری نوین
  • تفکر استراتژیک
  • تفکر انتقادی
  • تفکر خلاق
  • تفکر سیستمی