دانشگاه

به دوره هايي گفته مي شود که به صورت انفرادي از سوي مجموعه دانش بنيان آينده آموزان آتا با هدف توسعه دانش و مهارت شرکت کنندگان دانشگاهی برگزار مي شود. گواهي اين دوره ها در صورت درخواست شرکت کنندگان با مهر و امضاي شرکت صادر مي شود.

مدرس: دکتر کریم حنفی نیری
در این درس روش های تحقیق با رویکرد کمّی و کیفی تدریس می شود و به صورت کاربردی شیوه نگارش پروپوزال و انجام پژوهش آموزش داده می شود.