مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به مزیت رقابتی و شکوفاسازی استعدادهای سازمان برای ارتقای بهره وری به حساب می آید. با وجود گذشت بیش از یک دهه از ورود مدیریت دانش به ادبیات علمی و سازمانی، هنوز درک درستی از مدیریت دانش و به ویژه ارتباط آن با کسب و کار سازمان شکل نگرفته است. دوره جامع مدیریت دانش با هدف ایجاد دانش و مهارت لازم برای علاقه مندان در راستای اجرایی سازی مدیریت دانش و ارتباط دهی آن به اهداف توسعه سازمانی است. در این دوره، مفاهیم، مدل ها، ابزارها، تکنیک های مهم و عملیاتی تدریس خواهد شد. خانم زهرا اسلامی، مدرس این دوره نزدیک به ده سال به صورت عملیاتی در راه اندازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف از بخش دولتی تا بخشی خصوصی فعال بوده اند. این دوره برای مدیران و کارشناسان مدیریت دانش و واحدهای مربوطه توصیه می شود. لینک معرفی این دوره را در آپارات شرکت ببینید.

مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به مزیت رقابتی و شکوفاسازی استعدادهای سازمان برای ارتقای بهره وری به حساب می آید. با وجود  گذشت بیش از یک دهه از ورود مدیریت دانش به ادبیات علمی و سازمانی، هنوز درک درستی از مدیریت دانش و به ویژه ارتباط آن با کسب و کار سازمان شکل نگرفته است. دوره جامع مدیریت دانش با هدف ایجاد دانش و مهارت لازم برای علاقه مندان در راستای اجرایی سازی مدیریت دانش و ارتباط دهی آن به اهداف توسعه سازمانی است. در این دوره، مفاهیم، مدل ها، ابزارها، تکنیک های مهم و عملیاتی تدریس خواهد شد. خانم زهرا اسلامی، مدرس این دوره نزدیک به ده سال به صورت عملیاتی در راه اندازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف از بخش دولتی تا بخشی خصوصی فعال بوده اند. این دوره برای مدیران و کارشناسان مدیریت دانش و واحدهای مربوطه توصیه می شود. لینک معرفی این دوره را در آپارات شرکت ببینید.

با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت مهم‌ترین دارایی سازمان‌ها در عصر کنونی، مدیریت دانش در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از رهنمودها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرجع دنیا قرار گرفته است. در عمده این استانداردها و رهنمودها مانند EFQM، ISO 30401، ITIL، PMBOKو… مدیریت دانش در نظر گرفته شده است که در این کارگاه با آن‌ها آشنا خواهید شد.

از  جمله مباحثی که در این دوره مورد توجه قرار خواهد گرفت عبارتند از: ماهیت و مفهوم دانش در مجموعه های سازمانیو مصداق های آن، مدیریت مبتنی بر دانش و شیوه های پیاده سازی آن در سازمان، اصول انتخاب مدل مدیریت دانش برای مجموعه های سازمانی، راهبردهای دانش و اصول ایجاد آن، قابلیت های مدیریت دانش در سازمان، شیوه های کسب دانش برای سازمان، اصول سازماندهی دانش، آنتولوژی سازمانی و مدیریت ساخت آن، ممیزی دانش و ساختار آن در سازمان، راهکارها و راهبردهای اشاعه و ارزش آفرینی دانش، شیوه های خلق دانش در سازمان، مدل های کاربست ارزش آفرین دانش در سازمان.

مدرس این دوره دكتر محمد حسن زاده می باشد. ایشان استاد دانشگاه تربيت مدرس و بنيانگذار مديريت دانش در ايران هستند.