هدف و ضرورت از برگزاری دوره :

درواقع در این دوره دانشجو دکتری از اقدامات و شرایط لازم برای فرصت مطالعاتی آگاه شده و می­تواند در یک دوره 6 تا 9 ماه قبل از دفاع از رساله خود استفاده کنند.


سرفصل های دوره : 

-تعریف فرصت مطالعاتی

-شرایط احراز فرصت مطالعاتی

-مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی

-مراحل دریافت فرصت مطالعاتی