دانش نشانه گذاری

هدف:

 آشنایی با شیوه معیار نشانه گذاری در خط فارسی به منظور تسهیل در امر درست خوانی و تقویت قدرت رسانه ای زبان و فهم دقیق مدارک علمی، و .... 


سرفصل های دوره:

-ضرورت نشانه گذاری در خط فارسی

-پرکاربرد ترین نشانه های سجاوندی خط فارسی

-دانش کاربرد نشانه ها در خط فارسی

-نمونه های عملی کاربرد نشانه ها در متون علمی و ادبی


📑رزومه مدرس