مکاتبات فارسی

هدف: 

آشنایی با انواع مکاتبات اداری، آشنایی با اصطلاحات زبان اداری، آشنایی با شیوه های تنظیم و تدوین انواع مکاتبات اداری، رعایت درست نویسی نامه های اداری، رعایت سلسه مراتب اداری در تنظیم و تدوین نامه های اداری ، و ...

سرفصل های دوره:

-ضرورت آشنایی با مکاتبات اداری

-انواع مکاتبات اداری

-آشنایی با اصطلاحات مکاتباتاداری

-آشنایی با کاربرد صحیح اصطلاحات اداری


📑رزومه مدرس