هدف:  افزایش توانمندی بالفعل سازی دانش زبانی آموخته شده توسط زبان آموزان، تبدیل دانش زبانی به گفتار و استفاده از این دانش جهت برقراری ارتباط به زبان روسی

سرفصل های دوره:

گفتگوی ازاد

اشنایی با اسلنگ ها

روسی با بازی

گفتگو حول محورهای مشخص