به دوره هايي گفته مي شود که از يکي از نهادها و سازمان هاي متولي ارائه مجوز، کد مجوز اخذ شده است (مثلا آموزش و پرورش)