سواد اطلاعاتی به مجموعه ای مهارت های لازم برای هر فرد در شناخت نیاز اطلاعاتی خود و پاسخگویی موثر به آن نیازها اطلاق می شود. تاکنون تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شده و کتابهای متعددی نگارش یافته است. اما دستیابی به سواد اطلاعات به صورت عمومی کفایت نمی کند و لازم است که سواد اطلاعاتی با نیازمندی های خاص گروه های مختلف تطبیق داده شده و مطابق با شرایط آنها تدریس شود. 
یکی از گروه های بسیار مهم که در عصر حاضر به سواد اطلاعات نیازمندی بیشتری دارند، معلمان هستند.  این دوره با درک نیازمندی های اطلاعاتی معلمان در ارتباط با دانش آموزان و با هدف توانمندسازی آنان برای پاسخگویی به این نیازها طراحی شده است. مدرس این دوره، خانم مهندس طاهره بیگدلی است. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی هستند.