عصر دیجیتال ویژگی های منحصر به فردی را برای محیط های یادگیری ایجاد کرده است. 

- دسترسی به منابع اطلاعاتی تسهیل شده است

- شبکه های ارتباطی گسترش یافته است

- ارتباط بین فراگیر و معلم تسهیل شده است. 

در کنار این موارد چالش های زیادی هم پیش روی یادگیری قرار گرفته است. 

در این دوره، معلمی در این عصر پر چالش مورد توجه قرار گرفته است. 

این دوره برای معلم ها بسیار مفید خواهد بود.