سواد اطلاعاتی، یکی از مهمترین پیش نیازهای زیست موفقیت آمیز در عصر کنونی است. سواد اطلاعاتی مجموعه ای از دانش، مهارت، و توانمندی هایی است که افراد را قادر می سازد تا نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص و آن را به خوبی پاسخ دهد. در این دوره با تاکید بر سواد اطلاعاتی دیجیتال، دانش و مهارتهای مورد نیاز برای شرکت کنندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

این دوره برای همه کسانی که می خواهند حضور موفقیت آمیزی در جامعه کنونی داشته باشند، توصیه می شود.