فنون تدریس یکی از مهارت های معلمان و آموزشگران است. 

در این دوره موارد زیر آموزش داده خواهد شد:

- روشهای ایجاد ارتباط موثر در کلاس
- رخدادهای اصلی و کاربردی فرایند کلاسی
- راههای تسهیل گری در کلاس درس
- روشهای فعال و نوین تدریس