درس‌های موجود

مدرس: دکتر مصطفی مرشدی

برای ثبت نام مالی این درس به این لینک مراجعه کنید. بدیهی است که ثبت نام نهایی بعد از ثبت نام مالی امکان پذیر خواهد بود. 

مدرس: دكتر محمد حسن زاده

استاد دانشگاه تربيت مدرس و بنيانگذار مديريت دانش در ايران

مدرس: دکتر مصطفی امینی - پژوهشگر پسادکتری تحول دیجیتال دانشگاه تربیت مدرسمدرس: جمعی از مدرسان

مدرس: دکتر مائده مالکي

دکترای تکنولوژی آموزشی از دانشگاه تربیت مدرس و فلوشیپ طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا

اين دوره توسط مجموعه دانش بنيان آينده آموزان آتا به صورت مشترک با CaniCollege کانادا برگزار مي شود.

مدرس: دکتر کریم حنفی نیری
در این درس روش های تحقیق با رویکرد کمّی و کیفی تدریس می شود و به صورت کاربردی شیوه نگارش پروپوزال و انجام پژوهش آموزش داده می شود. 

مدرس: دکتر محسن بیات
دانش آموخته دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
Site announcements

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)